کوک ماهور

کوک ِ سه‌تار در دستگاه ماهور به عنوان پایه شناخته می‌شود و در این کوک، سه‌تار دارای بیشترین وسعت صوتی خود است.

سیم‌های سه‌تار برای نوازندگی دستگاه ماهور به این صورت کوک می‌شوند:

سیم ۱سیم ۲سیم ۳سیم ۴
ماهور ِ دودوسلدودو
...دوفادودو
...دوسلدوفا

[ویرایش]کوک شور

کوک سه‌تار در دستگاه شور همانند دستگاه ماهور بوده با این تفاوت که سیم ِ چهارم به جای نت دو، پنج پرده زیر شده و روی نت فا کوک می‌شود.

کوک سه‌تار در دستگاه شور به این صورت است:

 • به ترتیب از سیم یکم تا چهارم:
  • دو
  • سل
  • دو
  • فا

[ویرایش]متعلقات شور

آوازهای ابوعطا، بیات ترک، افشاری، دشتی و بیات کرد با اینکه از متعلقات دستگاه شور هستند، اما هر یک دارای کوک ِ جداگانه‌ای هستند.

(به ترتیب از سیم ِ اول به چهارم)

[ویرایش]آواز ابوعطا

  • دو
  • سل
  • ر
  • ر


[ویرایش]آواز بیات ترک

کوک سه‌تار در آواز بیات ترک به روایت احمد عبادی نوازنده سه‌تار به این گونه است:

نامسیم اولسیم دومسیم سومسیم چهارم
بیات‌ترک سی‌بملدوفاسی‌بملسی‌بمل
راست‌کوک سی‌بملدوسلسی‌بملفا
بیات‌ترک دودوسلدودو
بیات‌ترک می‌بملدوفامی‌بملمی‌بمل
بیات‌ترک فادوفادودو


[ویرایش]آواز افشاری

  • دو
  • سل
  • دو
  • دو


[ویرایش]آواز دشتی

  • دو
  • سل
  • لا
  • ر


[ویرایش]کوک همایون

کوک مورد استفاده برای دستگاه همایون دقیقا مانند کوک ِ مورد استفاده در آواز ِ ابوعطاست. در نوازندگی آواز بیات اصفهان نیز از همین کوک برای سه‌تار استفاده می‌شود.